Klantenservice

0316 - 745 050


Maandag t/m Vrijdag
08:00 tot 12:30 &
13:00 tot 17:00

Zaterdag
Gesloten

Dé online kunststof specialist in kwalitatief hoogwaardige kunststof platen, buizen en staven op maat.

  • Tot op de mm nauwkeurig op maat gezaagd
  • Snelle levering uit voorraad
  • Groot eigen en modern machinepark
  • Levering met eigen transport
0
winkelmand

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.   Bedenktijd: de termijn waarbinnen de opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2.   Opdrachtgever: persoon die al dan niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;

3.   Dag: kalenderdag;

4.   Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

5.   Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan opdrachtgever aanbiedt;

6.   Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

7.   Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat opdrachtgever en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

8.   Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Flexinplex.nl 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Flexinplex Kunststoffen B.V.
Einsteinstraat 1
6902 PB Zevenaar
Telefoonnummer: 0316 74 50 50
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 75229897

Btw-identificatienummer: NL 8601. 98. 182.B01

 Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en opdrachtgever.

2.   Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.   Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.   Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

5.   Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

6.   Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

1.   Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.   Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3.   Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.   Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5.   Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

6.   Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

1.   De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.   Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

3.   Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.   De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

1.   Bij de aankoop van producten heeft de opdrachtgever slechts bij het bestellen van producten in standaardmaten, de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door opdrachtgever. Voor producten die, in opdracht van opdrachtgever op maat zijn gemaakt, geldt geen herroepingsrecht tenzij opdrachtgever aan kan tonen dat de ondernemer een fout heeft gemaakt in de verwerking van de opdracht.

2.   Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1.   Indien de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.   Indien de opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 - De prijzen

1.   Prijzen zijn vermeld exclusief 21% BTW . Verzendkosten zijn vermeld voor de daartoe genoemde landen.

2.   Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie

1.   In geval door gebruiker een monster of voorbeeld is getoond aan opdrachtgever wordt dit als voorbeeld geacht en slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. De uiteindelijk geleverde producten kunnen afwijken van dit monster / voorbeeld, tenzij nadrukkelijk door gebruiker is aangegeven dat het te leveren product identiek zal zijn aan het monster / voorbeeld.

2.   Gebruiker is gerechtigd producten te leveren die afwijken van hetgeen in de overeenkomst is opgenomen inden het wijzigingen betreft die wettelijk voorgeschreven zijn, of indien deze wijzigingen zo gering van aard zijn dan wel een verbetering van het te leveren product betreffen. Geringe afwijkingen in de kleurstelling of maatvoering die binnen de gangbare toleranties vallen, vormen geen grond voor reclames, vernietiging of ontbinding van de overeenkomst.

3.   De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

4.   Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 5 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

5.   De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

6.   De garantie geldt niet indien:
o   De opdrachtgever de geleverde producten zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken;
o   De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

7.   Indien zich een aansprakelijkheid zal voordoen aan de zijde van gebruiker, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het maximale bedrag van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Eventuele gevolgschade dan wel zaken die op het product zijn aangebracht vallen niet onder de aansprakelijkheid en komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10 - Levering en uitvoering

1.   De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2.   Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3.   De ondernemer streeft er naar de overeenkomst binnen twee werkdagen na ontvangst van betaling van opdrachtgever, uit te leveren. Aan dit streven kunnen geen rechten worden ontleend. Indien de overeenkomst niet binnen twee werkdagen geleverd kan worden, stelt de ondernemer de opdrachtgever hiervan op de hoogte. De ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade door een latere levering noch heeft opdrachtgever recht op een schadevergoeding.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

1.   De ondernemer is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden, en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
o Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven
o Derden of nalatigheid van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

2.   De ondernemer is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en/of derden, voorzover onstaan door grove schild van de ondernemer of van hen die door de ondernemer te werk zijn gesteld.

3.   De ondernemer zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 12 - Betaling

1.   Gebruiker hanteert vijf betalingsmogelijkheden: iDEAL, creditcard (VISA, Mastercard, Maestro), Bancontact/Mistercash, PayPal en via bank- of giro-overschrijving , bij afhalen kan ook gekozen worden voor contant of met pin betaling . Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

2.   In geval van wanbetaling van de opdrachtgever heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 - Klachtenregeling

1.   De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.   Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd.

Artikel 14 - Geschillen

1.   Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de opdrachtgever woonachtig is in het buitenland.

2.   Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.